След като одобреното от първата анкета име „бг“ не бе прието от Международната организация за интернет имената и адресите ICANN заради прилика с домейна на Бразилия, МТИТС потърси алтернатива с нова анкета. В нея са включени част от най-популярните имена от първата анкета:

    бгр
    българия
    бя
    бъл

Част от имената са отпаднали заради становище на Съвета по стандартизация на географските имена, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно възможните алтернативи на „бг”. Според общата препоръка от тези ведомства предложените обозначения „съдържат най-специфичния за българската азбука звук ъ, което несъмнено представлява предимство в културологичен аспект. Останалите имат неясна асоциация или двузначна семантика (например бул за носителите на български език)”. Измежду популярните от първата анкета имена от списъка са отпаднали предложенията „бул“, „бълг“, „рб“ и „рбг“.

Анкетата на практика е анонимна, вероятно заради желанието да привлече повече участници. Може да се попълни на адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=136&s=16